ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.

.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ  αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέγεθος στο χώρο των κατασκευών, με μεγάλη ιστορία στο χώρο και εν ισχύ εργοληπτικό πτυχίο στο μητρώο εργοληπτών ανελλιπώς  άνω των πενήντα ετών και  παράλληλα ενεργή και σημαντική παρουσία στον τουριστικό αλλά και ενεργειακό κλάδο.

.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Έχει εκτελέσει επιτυχώς εκατοντάδες έργα, μερικά εκ των οποίων σημαντικά και ιδιαίτερα  αλλά και Ολυμπιακά έργα όπως - «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΕ-ΣΛΑΛΟΜ» στο Ελληνικό, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» (Εργολαβία Γ), «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΜ Γραμμή Σύνταγμα – λεωφ. Βουλιαγμένης» - «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Εργολαβία Α-432)» ΕΥΔΑΠ Α.Ε., «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΘΝΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΒΟΑΚ ΤΜΗΜΑ», «ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΗΝΟΥ», «ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΟΥΖΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με τη μέθοδο δόμηση εν προβόλω» και πάρα πολλά άλλα έργα. Όλα τα ανωτέρω με πλήρη επιτυχία γεγονός που καταδεικνύει την κατασκευαστική δυνατότητα και αξιοπιστία της εταιρείας μας.

.

Η εταιρεία μας είναι εγκατεστημένη και διατηρεί έδρα εντός νομού Αττικής και διατηρεί γραφεία και δραστηριότητα στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Νομό Πέλλας. Η εταιρεία διατηρεί τρεις κεντρικές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εντός Αττικής ( Αχαρνές - Ασπρόπυργος - Άνω Λιόσια), οι οποίες είναι σε πλήρη λειτουργία και αποτελούν χώρο φύλαξης μηχανημάτων, αποθήκευσης υλικών, συνεργείο επισκευών και συντήρησης εξοπλισμού καθώς έχουμε αναπτύξει δικό μας δίκτυο συνεργείων και συντηρήσεων εξοπλισμού με έμπειρους μηχανοτεχνίτες.

.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

.

Η εταιρεία μας όπως προκύπτει από το βιβλίο παγίων της κατέχει πλήρη  αυτονομία για την εκτέλεση έργων έχοντας στην κατοχή της ικανότατο αριθμό εξειδικευμένων  μηχανημάτων έργου ,φορτηγών και λοιπού εξοπλισμού, όπως ενδεικτικά: Υδραυλικοί εκσκαφείς όλων των τύπων (LIEBHERR 962 – 952 – 942 - 932, Ο&Κ ΜΗ12, ΜΗ6, ΜΗ5, CAT, κλπ), Φορτωτές (CAT966 - 960 - KOMATSOU), μικροί εκσκαφείς (JCB, CASE POCLAIN, HANNIX), Δονητικά – οδοστρωτήρες (HAMM), φορτηγά τετραξονικά, νταλίκες, γερανούς, μπετονιέρες, πρέσσα σκυροδέτησης, διαστρωτήρες ασφάλτου (finisher), φρέζα, grader, σκούπα οδοποιίας (σάρωθρο), υδραυλικές σφύρες για βραχώδη εδάφη, αντλίες εργοταξιακού βαρέως τύπου για (abs, tsurumi), ξυλότυπους, μεταλλότυπους κλπ. Όλα τα ανωτέρω βρίσκονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας και συντηρούνται από το ιδιόκτητο συνεργείο μας την παρούσα στιγμή, έτοιμα για άμεση χρήση.

.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος τύπου TMS-105/85 Παραγωγικής ισχύος 2m/3min, πλήρως αυτοματοποιημένο καθώς επίσης η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες κινητές λατομικές μονάδες θραύσης – κοσκίνισης υλικών καθώς και ιδιόκτητα μονάδα παραγωγής ασφαλτικού τύπου ASFALT PLANT MARINI, παραγωγικής ισχύος 80tn/h, πλήρως αυτοματοποιημένο.

.

Η ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. έχει εφοδιαστεί με ειδική σύμβαση για τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση αποβλήτων, εκσκαφών, προϊόντων καθαιρέσεων (άδεια συλλογής και μεταφοράς) κλπ θεωρημένη από το ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ: 15535/1139/Φ12/2016 για την Περιφέρεια Αττικής αλλά και άλλους νομούς της επικράτειας. Ειδικά για την Αττική και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  διαθέτει και έχει εξασφαλίσει συμβάσεις συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

.

Είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίο 6ης τάξεως του μητρώου ΜΕΕΠ σε όλες τις βασικές κατηγορίες και υψηλά ιδία κεφάλαια και πάγιο εξοπλισμό, γεγονός που της δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς υψηλού προϋπολογισμού άνω των  30εκ. €.

.

Η εταιρία μέσω συνδεδεμένων ιδιοκτησιακά και διοικητικά επιχειρήσεων, έχει σημαντική παρουσία στον τουρισμό και στην ενέργεια ως κάτωθι ενδεικτικά:

.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

.

-ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ:   η ιδίων συμφερόντων ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ λειτουργεί από το 1990 ανελλιπώς την ξενοδοχειακή μονάδα SKIROS PALLAS, σύγχρονο και προσφάτως ανακαινισμένο πλήρως, resort 104 δωματίων, κατηγορίας 4+, στη θέση Γυρίσματα Σκύρου με ενεργες μακροχρόνιες συμβάσεις με κορυφαίους Ευρωπαϊκούς tour operators από Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία κ.ο.κ.

-ICONT S.A. : Η ιδίων συμφερόντων ICONT έχει στην ιδιοκτησία της (μελέτη- κατασκευή – εκμετάλλευση) μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες στη Χερσόνησο Κρήτης (VILLAGE ZEUS HOTEL & SPA), δυναμικότητας άνω των 1200 κλινών, η οποία λειτουργεί ανελλιπώς από το 2006 συνεργαζόμενη με κορυφαίους τουριστικούς πράκτορες  (Thomas Cook, TUI, THOMSON κοκ) και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καλύτερα family resort  της Κρήτης.

.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

.

Μέσω συνδεδεμένων εταιριών ειδικού ενεργειακού σκοπού, την παρούσα στιγμή διαθέτουμε και λειτουργούμε τρία ιδιόκτητα Φ/Β Πάρκα ισχύος 3Mwp  (Περιφερειακή ενότητα Έβρου & Σκύρος) και εν λειτουργία Αιολικό Σταθμό στην Αλεξανδρούπολή ισχύος 3MΗ . Η εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της και αναπτύσσει άδειες Αιολικών Σταθμών ισχύος 15Mw.

.

Η ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. έχει αναπτύξει τρία συστήματα διασφάλισης ποιότητας και έχει λάβει τρεις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και συγκεκριμένα ISO 9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ISO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ISO 45001:2018 Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

.